De projecten

Waar zetten wij ons voor in

Een nieuw gebouw voor de kinderen in Ethiopië

Afgelopen zomer kwam Rahel op het idee om de kinderen hun vakantiedagen goed te laten benutten en niet alles thuis door te laten brengen. Ze nam initiatief en stelde de kinderen samen in 3 groepen op basis van hun leeftijdsgroep en begonnen hen te trainen in enkele van de belangrijkste levensvaardigheden. Ze begonnen de sessies in een lokaal dat hen was toegewezen in een openbare school. De directeur van de school waar de trainingen werden gehouden besloot echter dat het lokaal niet meer beschikbaar was voor de trainingen. De opleidingssessies werden daarop stopgezet. 

Na enige tijd bleek er een nieuwe directeur aangesteld te zijn. Rahel heeft dezelfde noodvraag ook bij deze directeur neergelegd, om zo hopelijk weer de opleidingssessies voort te zetten. De nieuwe directeur vertelde hen dat ze geen leeg lokaal hadden dat ze hen konden toewijzen en dat het lokaal dat ze tot dan toe hadden gebruikt, was veranderd in de lerarenkamer.

Toch werd er een nieuw idee geboren; in plaats van een lokaal, gaf de school aan dat ze nog een groot stuk grond hadden en dat ze dat ter beschikking konden stellen. Zij hebben een stuk grond voorgesteld die groter is dan de ruimte waarin zij vroeger de opleidingen hielden en die 115 vierkante meter groot is. Er is groen licht gegeven om een gebouw te plaatsen die wij naar eigen inzicht mogen vormgeven. 

We willen één grote zaal bouwen en die in tweeën delen, zodat de ene zaal gebruikt kan worden als trainingszaal voor de kinderen en hun begeleiders, terwijl de andere zaal gebruikt zal worden voor de fondsenwervingsactiviteiten van de organisatie. Dit zal meerdere voordelen hebben; de organisatie in Ethiöpie, zal fondsen kunnen werven en nog meer daden kunnen verrichten, en zal in staat zijn om mensen in dienst te nemen die bereid en in staat zijn om binnen de organisatie te werken, zodat zij en hun gezinnen zelfvoorzienend kunnen zijn.

Om dit schoolgebouw te realiseren kunnen wij uw hulp goed gebruiken! U kunt ons helpen door geld te doneren, alle kleine beetjes helpen.

Onderwijs voor kinderen mogelijk maken. Ons adoptieproject voor duurzame ondersteuning.

Na tien jaar hebben we besloten de opzet van het adoptieproject te veranderen. Dit is gebeurd op verzoek van Rahel, de zus van pastoor Kaleab, die het project in Ethiopië begeleidt. Ook de visie van de Ethiopische overheid, die het project moet goedkeuren, heeft hierbij een rol gespeeld. In plaats van een bedrag in geld krijgen de ouders van de deelnemende kinderen een bijdrage in natura, in de vorm van een pakket levensmiddelen. Voedsel is voor de gezinnen de grootste kostenpost; de ouders kunnen door deze bijdrage zelf zorgen voor schoolboeken en -uniformen. De schoolopleiding van de kinderen blijft voor ons het belangrijkste uitgangspunt. Rahel zorgt samen met een groep ouders voor begeleiding en controle van schoolbezoek en schoolvorderingen.

Het nieuwe project geldt voor drie jaar. De ouders worden hierover duidelijk geïnformeerd en ook gestimuleerd om zelf oplossingen te 

zoeken voor de verdere toekomst. De kosten per kind worden in de nieuwe opzet wel aanzienlijk hoger: €170,- per jaar. De bijdrage voor onze deelnemers willen wij niet verhogen. Wel hopen wij dat veel deelnemers ons ook in deze nieuwe periode zullen blijven steunen en ook nieuwe deelnemers zijn meer dan welkom. Verder proberen we grotere sponsors te zoeken van buitenaf om zo te kunnen voorzien in de hogere kosten.

 Het eerste project is heel eenvoudig begonnen. Pastoor Kaleab ontving van zijn parochianen – toen nog in Beverwijk – geld om hiermee de mensen in Ethiopië te helpen. Hij bedacht hiervoor een goede bestemming: onderwijs voor kinderen die anders niet naar school kunnen bij gebrek aan geld. Hoewel het onderwijs in Ethiopië gratis is, moeten de ouders wel zelf de boeken betalen en zorgen voor een schooluniform. De eerste jaren gaf Pastoor Kaleab als hij in Ethiopië kwam de ouders of verzorgers van de armste kinderen een bedrag van €40. Hiervan kon zo’n kind een jaar naar school. Het aantal kinderen dat hij hielp hing af van de hoeveelheid geld die hij ontvangen had. Of er volgend jaar weer geld was bleef onzeker, hoewel er in de praktijk juist steeds meer geld binnenkwam. Een heel eenvoudig systeem, waarbij het geld heel direct naar de ouders van de kinderen ging, die Pastoor Kaleab – min of meer – persoonlijk kende. Zonder te tornen aan de eenvoud van het systeem en het praktisch ontbreken van kosten, kwam langzamerhand toch de behoefte op iets meer zekerheid te geven. Toen Pastoor Kaleab in Castricum kwam werken koos de daar opgerichte mov-groep voor een systeem van financiële adoptie. De deelnemers in Nederland garanderen in principe dat een kind vijf jaar lang naar school kan. Dit is genoeg om de basisschool af te maken. De zus van Pastoor, Kaleab, Rahel, zorgt voor de begeleiding in Ethiopië. Zij bekijkt welke kinderen in aanmerking komen voor deelname en ze volgt hun schoolvorderingen. Sinds enige tijd wordt zij geholpen door een administratieve kracht. En er is een groep vrijwilligers die elk voor een buurt controleren of de kinderen naar school gaan en kijken hoe het met de kinderen gaat. Aan dit adoptieproject nemen ook de voetbalclub DEM uit Beverwijk en een aantal parochies uit de regio deel. Inmiddels is gebleken dat een extra bijdrage van €20,- voor voedsel voor het kind zeer wenselijk is. Daarom heeft de mov-groep besloten de bijdrage die de kinderen ontvangen te verhogen naar €60 per jaar. In september 2014 is besloten het project met vijf jaar te verlengen. En in september 2019 is het project dus nogmaals verlengd, nu voor drie jaar en met een wat andere opzet.

Lunchproject: (Food Center)

Eind maart 2011 belde Rahel (zij is de zuster van Kaleab en onze ambassadrice in Ethiopië voor het sponsorproject) ons bezorgd op: sommige kinderen vallen op school flauw omdat ze in het geheel geen eten krijgen! Terstond is er geld overgemaakt om de eerste nood direct te lenigen. Geld van spontane gevers. Een noodplan is opgezet en tijdens ons bezoek aan Ethiopië werd ons getoond hoe Rahel dit heeft opgepakt. Op de buitenplaats van de woning van de ouders van Kaleab worden de lunchpakketten bereid. Ingrediënten worden ingekocht en met behulp van een aantal moeders van onze sponsorkinderen wordt de lunch klaargemaakt. 

Al snel groeide het aantal deelnemende kinderen tot 35. Het bereiden van de maaltijden op de binnenplaats van de woning van de ouders van Kaleab kon geen blijvende oplossing zijn.

Er werd uitgekeken naar een betere plek en tegelijkertijd naar een mogelijkheid het project meer structuur te geven. Hiervoor was toestemming van de overheid nodig en mogelijk zou dit ook meteen steun van de overheid kunnen opleveren. Sinds 1 juli 2012 was er een gebouw. Dit gebouw is voor drie jaar gehuurd. Hier konden de maaltijden bereid worden en de kinderen konden er eten. Ook werden daar buitenschoolse activiteiten georganiseerd voor de kinderen die aan het lunchproject deelnemen en de andere kinderen die door ons geholpen worden naar school te gaan. De kinderen konden er huiswerk maken en zelfs Engelse les krijgen. Er was een bescheiden binnenplaats waar ze konden spelen en rondom het huis was er ook genoeg ruimte. Verder hopen we dat het project ook werkgelegenheid voor enkele moeders oplevert. Het gebouw is opgeknapt en ingericht. Er zijn boeken en er was zelfs een douche.

Eind 2014 heeft de verhuurster van dit Food Center de huur opgezegd. Al heel snel is voor dit probleem een oplossing gevonden. In de school waar de meeste van onze kinderen naar toe gaan hebben we ruimte ter beschikking gekregen. Dit betekent dat wij in deze school tijdens het ontbijt en de lunchpauze een klaslokaal mogen gebruiken. Ook wordt er gelegenheid tot bereiden van het ontbijt en de lunch gegeven. Enkele moeders zijn inmiddels binnen ons project aan het werk als kookster. De kinderen krijgen niet meer alleen een lunch, maar ook een voedzaam en afwisselend ontbijt. Ze mogen ook gebruik maken van het speelveld van de school, een gigantisch veld met ook twee doelpalen. Het aanleggen van een douche wordt een moeilijk punt, want die zou dan voor alle leerlingen van de school beschikbaar moeten zijn en dat zijn er duizend! Voor de administratie is ook een plek in de school beschikbaar gekomen. Op dit moment (juli 2017) krijgt deze een betere inrichting met onder andere een computer, stoelen, ook voor bezoekers en een kast. Rahel heeft ook hulp gekregen voor de administratie

Dagopvang voor gehandicapte jonge vrouwen. (project Katinka)

Al vanaf het begin was er ook het plan iets te doen voor gehandicapte jonge vrouwen of meisjes. Gehandicapten krijgen in Ethiopië nog weinig zorg en de situatie van gehandicapte vrouwen is nog troostelozer dan die van mannen. Dit project heeft vaste vorm gekregen in Welkite, 150 km. ten zuidwesten van Addis Abeba. De eerste paar jaar was het project gehuisvest in een pand buiten Welkite, dat verder gebruikt werd voor verstrekking van maaltijden aan ouderen. Deze locatie bleek niet ideaal. Het huis was voor de deelneemsters te moeilijk bereikbaar.

Er is nu een huis gehuurd in het centrum van Welkite. Dit huis is dan ook veel gemakkelijker toegankelijk. Het voordeel van dit huis is dat het geheel ter beschikking staat voor de dagopvang van de vrouwen. Het huis beschikt over een flinke woonkamer waar de deelneemsters kunnen worden opgevangen of studeren. Enkele vrouwen verrichten er ook aangepaste werkzaamheden.

Daarnaast hebben vijf deelneemsters in afzonderlijke slaapkamers inmiddels een permanent verblijf gekregen. Rondom het huis staan muren en er is permanent toezicht van een bewaker, c.q. maatschappelijk werker. De meisjes voelen zich beschermd en maken een blijde en tevreden indruk. Al met al kan geconcludeerd worden dat het nieuw gehuurde huis een aanzienlijke verbetering in de levensomstandigheden van de meisjes betekent.

Het project werd de eerste drie jaar gesteund door de Vastenactie. Dat betekent dat het geld dat in deze jaren door de parochianen van de aan dit project deelnemende parochies aan de Vastenactie werd geschonken naar ons project ging. De Vastenactie deed hier nog vijftig procent bovenop.

Dit project is – net als het adoptieproject – opgezet samen met de ‘Stichting RKVV DEM steunt Ethiopië’. DEM heeft het project de naam ‘Katinka’ gegeven, naar de gehandicapte dochter van een van de leden. De praktische uitvoering is inmiddels geheel in handen van DEM. Financiële bijdragen zijn nog zeer welkom. Vermeldt u dan bij uw gift de naam Katinka.